Periodiek schenken & machtigen

Wil je kankerpatiënten en hun familieleden helpen met maximaal belastingvoordeel? Zet je gift dan om in een periodieke schenking. Waar een gift normaliter pas aftrekbaar is als deze minimaal 1 procent van het belastbaar inkomen bedraagt, is een gift die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst altijd fiscaal aftrekbaar. Het Familiehuis is bij giften, periodieke schenkingen, erfstellingen en legaten vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Het bedrag komt dus geheel ten goede aan de gasten van het Familiehuis.

Wil je ons regelmatig en voor een langere periode steunen? Overweeg dan een machtiging af te geven. Je bijdrage wordt automatisch jaarlijks of maandelijks overgemaakt en je kunt de machtiging op elk moment stopzetten. Klik hier door voor het machtigingsformulier.

Belastingvoordeel met een periodieke schenking
Een periodieke schenking is gunstig voor de gever en de begunstigde; deze is namelijk volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden:

  • je schenkt minimaal vijf jaar lang een vast bedrag van minimaal € 250;
  • je legt de schenking vast in een schenkingsovereenkomst.

N.B. Giften die vóór het ondertekenen van de overeenkomst zijn gedaan mogen van de Belastingdienst niet in mindering worden gebracht op het schenkingsbedrag. 

Vul online het formulier 'periodieke schenking' in. Wij sturen je vervolgens een overeenkomst in tweevoud toe met het verzoek deze te ondertekenen. Eén exemplaar is bedoeld voor je eigen administratie; het andere exemplaar kan per post naar ons worden opgestuurd.