Privacyverklaring

Wij ontvangen persoonsgegevens van gasten, donateurs en vrijwilliers.

Stichting Familiehuis Daniel den Hoed is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens’. We vinden het belangrijk om  zorgvuldig en vertrouwelijk met ieders gegevens om te gaan en hebben dan ook maatregelen genomen om deze te beschermen.

Gasten
Als je als gast gebruik maakt van het Familiehuis worden je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres en geslacht verwerkt.  Om gasten waar nodig van dienst te kunnen zijn, noteren wij tevens die medische informatie die zij ons verstrekken. Gegevens over gasten die jonger zijn dan 16 jaar worden uitsluitend genoteerd met toestemming van ouders of voogd.

Vrijwilligers
Als jij je als vrijwilliger of op andere wijze inzet voor het Familiehuis worden je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, waar nodig bankrekeningnummer en emailadres  verwerkt. Wij verzamelen ook gegevens met betrekking tot je vrijwilligersdienstverband en werkzaamheden in het Familiehuis.

Donateurs
Na het ontvangen van een donatie, machtiging en/of periodieke schenking worden naam, adres, eventueel e-mailadres en bankrekeningnummer van de donateur verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en het verder intern verwerken van de donaties. Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken die online met ons gedeeld worden, bijvoorbeeld bij het  starten van een online actiepagina.

Doel van verwerken van persoonsgegevens  Het verwerken  van persoonsgegevens is  gericht op het optimaal realiseren van de doelstelling van het Familiehuis Daniel den Hoed:

Het bieden van onderdak aan familieleden en vrienden van patiënten en aan poliklinische patiënten gedurende de behandeling in het Erasmus MC Kanker Instituut. Uitgangspunt hierbij is dat het voor iedereen financieel mogelijk moet zijn om in het Familiehuis te verblijven. Voor het verblijf wordt dan ook slechts een beperkte bijdrage in de kosten gevraagd.

Specifiek verwerken wij persoonsgegevens:
- om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren
- om gasten te kunnen ondersteunen tijdens verblijf in het Familiehuis
- voor het verwerken van donaties machtigingen en/of periodieke schenkingen
- om onze financiële administratie te beheren zodat we kunnen voldoen aan financiële - en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
- om te kunnen informeren over vrijwilligerswerk
- om onze boodschap te kunnen verspreiden
- om bij te kunnen houden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes
- om web statistieken te kunnen bijhouden en het delen via social media te kunnen faciliteren
- voor het versturen van ons relatiemagazine ‘Familienieuws’  en de digitale nieuwsbrief
- zodat we betrokkenen kunnen informeren over onze campagnes.

Het Familiehuis verkoopt of deelt persoonsgegevens niet aan of met derde partijen. Wel maken we in bepaalde gevallen gebruik van systemen van leveranciers, bijvoorbeeld voor het versturen van ons relatiemagazine en e-nieuwsbrief. Met deze leveranciers sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoende waarborg bieden op het gebied van privacy en beveiliging.

Wij gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Communicatie  Wanneer e-mail of andere berichten naar ons worden verzonden, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Het Familiehuis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaartermijn  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Inzage en bezwaar   Onze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Familiehuis Daniel den Hoed  en de door het Familiehuis beheerde websites www.familiehuis.nl en www.nietzonderjou.nl. 

Wij bieden gasten, donateurs en vrijwilligers de mogelijkheid tot inzage, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

We gaan er van uit dat je ons toestemming verleent voor het verwerken van persoonsgegevens. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kan dit altijd bij ons aangeven worden per e-mail (familiehuis@erasmusmc.nl) of telefonisch (010-7041105).

Ook heb je altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens. Tevens kan worden aangegeven te willen uitschrijven voor het ontvangen van ons relatiemagazine en/of de digitale nieuwsbrief.

Wij wijzen er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Vragen en feedback  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid of deze verklaring, kun je contact opnemen met de directeur van het Familiehuis, mevrouw R.C.M. Maréchal, per telefoon: 010-7041105 of per e-mail: Familiehuis@erasmusmc.nl